Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku
„Ach ten Emil”- czyli spotkanie w Magicznym świecie literatury PDF Drukuj Email

W piątkowe popołudnie , dzięki Wydawnictwu ZAKAMARKI mogliśmy przenieść się w „Świat Emila”-bohatera książki Astrid Lindgren. Pan Piotr-reprezentant wydawnictwa przeprowadził z uczestnikami barwne zajęcia poprzez obrazowe czytanie fragmentu książki oraz liczne zabawy ruchowe, które stały się źródłem emocji i ogromnej radości.

Ponadto mogliśmy poznać podstawowe zwroty po szwedzku oraz najważniejsze informacje związane z tym państwem. W trakcie warsztatów uśmiech nie znikał z twarzy naszych małych gości. Całe spotkanie podkreśliła wystawa przywieziona prosto ze Szwedzkiej Ambasady poświęcona autorce „Przygód Emila”.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowe zakładki do książek oraz różnobarwne opowiadania wspomnianej wyżej autorki.

Serdecznie dziękujemy pani Annie Krajewskiej oraz Wydawnictwu ZAKAMARKI, że mogliśmy chociaż na chwilę przenieść się w bajkowy ,kolorowy świat.

Dzieciom dziękujemy za tak liczne uczestnictwo.

 GALERIA

 
DOŻYNKI 2017 PDF Drukuj Email

 

Tegoroczne dożynki za nami. Święto plonów odbyło się 2 września na terenie parku, przy ulicy Bydgoskiej 6 w Sicienku. Było skromne, ponieważ sierpniowy kataklizm, dotknął kilkadziesiąt rodzin z naszej gminy i nie było nastroju do hucznej zabawy. Jednak należało podziękować i rolnikom za ich całoroczny trud, i ratownikom, którzy ofiarnie pomagali przywrócić normalność potrzebującym.

Świętowanie tradycyjnie zaczęło się w kościele pw. Św. A. Boboli w Sicienku mszą dziękczynną. Następnie, korowód prowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca „Krajna” dotarł na miejsce imprezy.

Na scenie odbyło się symboliczne przekazanie chleba Wójtowi Janowi Wachowi przez Starostów dożynek: Panią Paulinę Kaczmarowską z Fundacji Potulickiej oraz Rafała Głowińskiego- rolnika z Dąbrówczyna. Chleb, którym gospodarze Dożynek dzielili się z gośćmi, jak zwykle przekazała Firma Malczewski. Piekarnia, Młyn z Sicienka.

Wspomniany zespół folklorystyczny „Krajna” przedstawił pokaz tańców ludowych i kilka okolicznościowych przyśpiewek.

Następnym punktem było wręczenie statuetki „Siewcy” Krzysztofowi Kuli oraz nagród w konkursach:

XIII Turniej Sołectw: I miejsce Dąbrówka Nowa, II miejsce Nowaczkowo, III miejsce Mochle

Najpiękniejszy ogród w Gminie Sicienko: I miejsce - Jadwiga Małecka z Wierzchucic, II miejsce Wiesława Krupa-Maćkowiak z Zielonczyna, III miejsce Stanisław Bednarek ze Szczutek oraz wyróżnienie dla Ireny Grzybowskiej z Pawłówka.

Wieniec i ozdoba dożynkowa: I miejsce Jolanta Grygiel z Kruszyna (Pani Jolanta zdobyła II miejsce w Powiatowym konkursie na tradycyjny wieniec dożynkowy w Otowicach), II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemiętowie, III miejsce – Stowarzyszenie Miłośników Sicienka

Konkurs literacki „W życiu ważne są tylko chwile” nagrody otrzymały: Natalia Kaplińska, Aleksandra Malzahn, Martyna Nabiałkowska, Alicja Oboz i Stefania Padewska.

Gminny Ośrodek Kultury po raz kolejny włączył się w akcję Narodowe Czytanie. Tym razem z tekstem „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego zmierzyli się Małgorzata Leśniewska, Anna Rychławska i Marek Nadolny -Przewodniczący Rady Gminy Sicienko.

Całość zakończył koncert Marty Stachowicz i lokalnego duetu muzycznego „Druga w Nocy” w składzie Jakub Stachowicz i Karol Żarnowski, a który to, z uwagi na ograniczoną ilość uczestników oraz inwazję komarów, został przeniesiony do pomieszczeń GOK. Całość imprezy, w pięknym stroju kujawskim, poprowadziła redaktor Krystyna Lewicka – Ritter.

Szczególne podziękowania składamy Stowarzyszeniu Gminna Rada Kobiet w Sicienku za słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników Dożynek.


 

GALERIA

 
DOŻYNKI 2017 PDF Drukuj Email

 

POBIERZ PLAKAT

 
Integracyjny biwak w Kruszynie PDF Drukuj Email

Wakacji ciąg dalszy, a co za tym idzie integracja. Taki motyw przewodni miał zorganizowany z 3 na 4 sierpnia biwak w Świetlicy w Kruszynie. Stał się on doskonałą okazją do lepszego poznania poprzez wspólną zabawę i mile spędzony czas. W jego organizacji udział wzięły dzieci z 4 Świetlic: Kryszyna, Strzelewa, Wojnowa oraz Osówca, pod opieką swoich instruktorów. Poznanie się znacznie ułatwiło przygotowanie posiłku w postaci pizzy pod czujnym okiem dwóch zaangażowanych mam : pani Katarzyny Draus i pani Jolanty Myślińskiej, którym serdecznie dziękujemy.

Dzięki pięknej pogodzie mogliśmy do wieczora spacerować i grać w gry zespołowe na pobliskim boisku. Była to też dla wielu doskonała okazja na wieczorne pogaduchy. Całe nasze spotkanie zakończyło wspólne śniadanie.

 

 

GALERIA

 

 

 
Nabór na wolne stanowisko młodszego instruktora PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6, 86-014 Sicienko ogłasza nabór na wolne stanowisko młodszego instruktora.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6 86-014 Sicienko

II. Określenie stanowiska: Młodszy instruktor, 0,50 etatu – niepełny wymiar czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska:

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. dobry stan zdrowia

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

4. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera, instruktora sportu i rekreacji, opiekuna w świetlicy lub inne

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (Dz. U nr 114,poz.493 ze zmianami):

a) prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę,

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

c)rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno-sportowych,

d) organizowanie wystaw, przedstawień, koncertów,

e) organizowanie zawodów sportowych, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

f) organizowanie imprez wynikających z potrzeb środowiska,

g) wypożyczanie sal na imprezy okolicznościowe po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem ośrodka,

2. Współpraca ze szkołami, organizacjami wiejskimi, szczególnie tymi działającymi na terenie sołectwa Zielonczyn

3. Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w należytym porządku.

4. Właściwe zabezpieczenie obiektu przez kradzieżą oraz dbałość o mienie świetlicy.

5. Sporządzanie kwartalnych planów pracy świetlicy i przedstawianie ich do akceptacji dyrektorowi GOK.

6. Dokonywanie zakupów na bieżące potrzeby świetlicy.

7. Zgłaszanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych dyrektorowi GOK.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora GOK.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia instruktorskie

4. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje

5. kserokopie świadectw pracy

6. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji np. opinie, referencje, itp.

7. podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8. podpisane oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu,

10. oświadczenie kandydata, że wszystkie kopie dokumentów złożonych wraz z ofertą są zgodne z oryginałem.

VII. Warunki pracy na stanowisku:

1)Praca wykonywana będzie na terenie Gminy Sicienko, w Świetlicy Wiejskiej w Zielonczynie

2) Pracownik powinien posiadać umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego

3) Wyjazdy służbowe poza miejsce pracy.

4) Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 4 godziny dziennie.

5) Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony

6) Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2017.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Ośrodka lub składać w biurze:

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6 , 86 – 014 Sicienko z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko młodszego instruktora kultury” w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 

 
KONKURS PDF Drukuj Email

Regulamin Konkursu

na najładniejszy wieniec lub ozdobę dożynkową na Dożynkach Gminnych w Sicienku dnia 2 września 2017 roku

1.Miejsce zbiórki: Kościół pw. Świętego Andrzeja Boboli w Sicienku, rozpoczęcie mszy dziękczynnej o godz. 15.00

2.Termin Konkursu: 2 września 2017 roku

3. Cele Konkursu:

1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi.

2. Popularyzacja tradycji i zwyczajów ludowych związanych z zakończeniem żniw.

4. Dostrzeganie znaczenia chleba w życiu człowieka.

3. Integracja Sołectw uczestniczących w konkursie.

4. Kryteria oceny:

a) podstawowe materiały muszą być związane z zebranymi plonami (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.),

b) wygląd zewnętrzny – (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, treść itp.),

c) zgodność z wymiarami: max. wymiary 150 cm x 150 cm x150 cm

5. Uczestnictwo:

1. Reprezentacja Sołectwa przyjeżdża na swój koszt.

2. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest Sicienko.

3. Każde Sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec lub ozdobę dożynkową.

4. Wieniec lub ozdoba musi posiadać tabliczkę identyfikacyjną , która zawiera nazwę Sołectwa.

6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie

W Konkursie wezmą udział Sołectwa, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Konkursie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6, telefonicznie pod numer 793 802 229 lub 52 554 13 05 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do 26 sierpnia 2017 r..

7. Komisja Konkursowa: Zostanie powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku

8. Nagrody i wyróżnienia: Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas Pikniku Dożynkowego w dniu 2 września br.
Przewidziano nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca, za miejsca kolejne miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.

 
Imieniny Anny, Hanny, Grażyny i Mirosławy PDF Drukuj Email

 

Wyjątkowo, bo w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, 28 lipca odbyła się kolejna gminna impreza dla pań o imieniu Anna, Hanna, Grażyna i Mirosława.

I chociaż za oknem było deszczowo uczestniczek nie opuszczał dobry humor. Szczególnie gdy słuchały koncertu Zespołu Rajd, w okrojonym składzie – Danuta Sudak i Romuald Wiśniewski oraz aktywnie włączały się śpiewając znane piosenki.

Był także wykład rehabilitantki Karoliny Nadolnej na temat prawidłowej postawy i noszenia właściwych butów. Spotkanie zakończył Jakub Stachowicz, którego piosenki wprowadziły wszystkich w liryczny nastrój.

W takim klimacie rozpoczęła się imieninowa biesiada. Była kawa i słodkości, a na koniec solenizantki i każdy z gości został obdarowany kwiatkiem od GOK.

 


 


GALERIA


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12

Kalendarz wydarzeń

poprzednim miesiącu wrzesień 2017 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

Losowe zdjęcie

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 364 gości 

Statystyki

Odsłon : 45892